prawa i obowiazki pracodawcy

QLIMAX

Temat: Interprecja MF w sprawie prowizji.
...niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych l0 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Natomiast przepis § 31 ust. l zarządzenia nr 68 Ministra Finansów z dnia 15.10 .1996 r. w sprawie wprowadzenia ramowego regulaminu pracy dla izb i urzędów skarbowych (Dz.Urz. Ministra Finansów Nr 22, poz. 111) stanowi, że regulamin pracy ustalając organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników  winien w szczególności ustalać termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia. 4. Do podstawy ustalania wynagrodzenia urlopowego pracowników wykonujących egzekucję administracyjną, tj. wymienionych w § l ust. l i 2 rozporządzenia, należy przyjmować wynagrodzenie prowizyjne osiągnięte za okres 12 miesięcy poprzedzających korzystanie z urlopu, podzielone przez liczbę...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=310Temat: Zwolnieni za... Solidarność
Związki zawodowe trzeba rozwiązać! Kodeks pracy skrócić do jednego zdania " Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika określa umowa oraz inne, odpowiednie akty prawne"!
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=11010


Temat: Telepraca
Sejm uchwalił w piątek nowelizację Kodeksu pracy, dotyczącą telepracy. Nowelizacja określa m.in. sposoby zatrudniania telepracowników, ich prawa i obowiązki pracodawcy. Więcej na Onecie Dla mnie to spore zaskoczenie, od kilku miesięcy ciągle tylko plują na siebie a tu udało im się uchwalić ważną i pożyteczną ustawę (dla mojej firmy na pewno korzystną). O wadach i zaletach telepracy można poczytać na DI
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=14996


Temat: Umowy między spółką a członkiem zarządu - reprezentacja
...Skarbu Państwa i istniała obawa, że zmiany personalne obejmą wszystkie organy pozwanej Spółki. Rada nadzorcza miała nadzieję, że zarząd utrzyma się w niezmienionym składzie pomimo zmian w tej radzie. W ramach takich ustaleń Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że z § 19 aktu założycielskiego pozwanej wynika, iż pracownicy Spółki podlegają jej prezesowi, który ich przyjmuje, zwalnia oraz przyznaje wynagrodzenia za pracę. Prawa i obowiązki pracodawcy przysługują zatem prezesowi zarządu pozwanej. Oznaczało to, że rada nadzorcza pozwanej spółki nie była uprawniona do przyznawania powodowi świadczeń ze stosunku pracy, a w konsekwencji dochodzone przezeń roszczenie odszkodowawcze nie miało charakteru roszczenia ze stosunku pracy. Rada nadzorcza nie mogła wkraczać w kompetencje prezesa zarządu, przeto zagwarantowane członkom zarządu odszkodowanie...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=146


Temat: Umowa o pracę dla Księgowej
...o wygaśnięciu umowy o pracę nie stosuje się w razie przejęcia pracowników przez spadkobierców albo przez nabywcę masy spadkowej, w skład której wchodzi zakład pracy, w trybie art. 231 K.p. Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1994 r. (sygn. akt I PZP 1/94, OSNC 1994/2/23): "1. W razie śmierci pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w oparciu o wpis w ewidencji takiej działalności, jego spadkobiercy wstępują w prawa i obowiązki pracodawcy w ramach stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi przez zmarłego. 2. Nie dotyczy to sytuacji, w której w skład spadku nie wchodzi zakład pracy w całości lub części w rozumieniu art. 231 § 2 kodeksu pracy; w takim wypadku stosunki pracy wygasają." Dziedziczenie praw i obowiązków spadkodawcy będącego pracodawcą oznacza wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie stosunków pracy, ale tylko...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5827


Temat: Nieszczęsna Odzież robocza i ochronna.
Jeżeli chodzi o mydło to Kadeks Pracy: Art. 233. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Nie wiem jak mały zakład, ale jeżeli powyżej 20 pracowników to: Art. 104[1]. § 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: 1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, Więc zgodnie z przepisami należy dostarczyć niezbedne i odpowiednie (...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=451


Temat: WYNAGRODZENIE ZA CZAS PRZESTOJU
Przepisy prawa pracy szczegółowo regulują prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracownika w okresie przestoju w zakładzie pracy. Pracodawca, zatrudniając pracowników, ponosi ryzyko gospodarcze polegające na tym, że musi realizować określone obowiązki wynikające z prawa pracy, nawet gdy pracownicy bez swojej winy nie wykonują pracy.Powrót do artykułu: WYNAGRODZENIE ZA CZAS PRZESTOJU
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=48204


Temat: Re Czym jest kodeks etyczny
uważam, że nie tylko powinien zawierać prawa i obowiązki pracowników, ale także prawa i obowiązki pracodawcy, ale nie chodzi mi tylko o gółwnego dyrektora czy przezesa, ale także kierowników oddziałów lub wydziałów pod których podlegają zwykli pracownicy skoro pracownik ma prawo do: pracy, do zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, do wolnego zrzeszania się i strajku, do sprawiedliwego wypowiedzenia - chociaż te dwa ostatnie prawa nie zawsze są możliwe, a obowiązek dostosowania się do warunków kontraktu,...
Źródło: wsap.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=3004


Copyright (c) 2009 QLIMAX | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.